การันตี 100%

เงื่อนไขการคืนเงินเต็มจำนวน

จะมีผลในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุถึงระดับภาษาอังกฤษในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตร ที่ได้ระบุในสัญญา
ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

ข้อกำหนดทั่วไป

  1. ระบบการเรียนการสอน

ระบบโครงสร้างการเรียนรู้ของ Wall Street English ประกอบด้วย 2 ช่วงการเรียนที่ต่อเนื่องกัน : ช่วงการเรียนแบบช่วยเหลือรายบุคคลและช่วงคลาสเรียนกับครูผู้สอน ผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการตามรูปแบบการเรียนรู้ของ Wall Street English (ไม่จำกัดเวลาภายในระยะเวลาทำการของสถาบัน) ได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจนกว่าจะถึงระดับภาษาอังกฤษที่กำหนด การการันตีนี้จะเป็นผลก็ต่อเมื่อผู้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างการเข้าร่วมหลักสูตร

 

  1. การประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรการเรียนหลักของ Wall Street English มีระบบการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (ในตอนท้ายของแต่ละบทเรียน) และการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในตอนท้ายของแต่ละระดับ ผู้เรียนจะถือว่าได้บรรลุถึงระดับภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้เมื่อผู้เรียนผ่านการสอบวัดระดับที่เหมาะสม กล่าวคือการประเมินผลการเรียนรู้นั้นคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญ โดยทาง Wall Street English มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีที่มีการปฏิบัติตามเจตนาทุจริตและประพฤติมิชอบในขณะที่ดำเนินการ

 

  1. คลาสเรียนและกิจกรรมเสริม

นอกจากนี้ Wall Street English มีความเป็นไปได้ในการเสริมการเรียนรู้เฉพาะด้านโดยจัดให้มีคลาสเรียนเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลือกสำหรับผู้เรียน ที่สามารถเลือกเข้าร่วมคลาสเรียนหรือกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นรายสัปดาห์ โดยจะขึ้นอยู่กับความสะดวกและสมัครใจของแต่ละบุคคล คลาสเรียนและกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นส่วนของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวม

 

  1. เอกสารสำหรับการการันตี

เมื่อจบหลักสูตรที่ระบุ ผู้เรียนคนใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการผ่านการสอบวัดระดับที่เหมาะสม จะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่จ่ายทั้งหมด การดำเนินการนี้จะมีผลภายใน 7 วันหลังจากการยื่นแสดงใบการันตีฉบับจริงรวมทั้งหลักฐานการชำระเงิน