ระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานแบบสากล CEFR Levels

วอลล์สตีท อิงลิช มีระดับของภาษาอังกฤษอยู่ทั้งหมด 20 ระดับ สำหรับการแบ่งประเภทนักเรียนของเรา จากในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยระดับของเรานั้นสอดคล้องไปกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราสามารถมั่นใจในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ระดับ CEFR levels นั้นแตกต่างจากการเรียนรู้แบบอื่นๆ  BasicIndependent และ Proficient – ซึ่งแต่ละประเภทนั้นได้แบ่งออกเป็นสองระดับ โดยมีทั้งหมด 6 ระดับ อันได้แก่ A1, A2, B1, B2, C1, C2 การวัดผลระดับเหล่านี้นั้นจะมีการประเมินที่เฉพาะเจาะจงทั้งในทักษะของการเขียน การฟัง การอ่าน และการพูดปฎิสัมพันธ์

CEFR Levels: ทุกๆข้อมูลที่คุณต้องการ.

The Common European Framework Reference for Languages เป็นระบบการประเมินทักษะที่ได้รับมาตรฐานจากทางภาษาในประเทศแถบยุโรป

ดูที่รายละเอียดของระดับ CEFR ในแต่ละระดับนั้น เรามีการระบุใบรับรองจาก IELTS, TOEFL, Cambridge certificate ซึ่งเป็นคะแนนที่สอดคล้องกันไปกับระดับของ CEFR

CEFR A1

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 3 – 5 Waystage

Cambridge English Scale: 100 – 119

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 2 – 3
 • TOEFL IBT: N/A
 • TOEIC Listening & Reading: 120 – 224
 • TOEIC Speaking & Writing: 80 – 159
 • Cambridge: KET

ทดสอบระดับความรู้ของคุณและวัดระดับ A1/A2 ในตอนนี้เลย!

English Levels A1-A2

Practice some grammar and vocabulary from levels A1-A2 with this fun English quiz.

1. Jack is an engineer. He ___ machines.

 • design
 • designs
 • does design

2. At the moment he ___ on a new project.

 • works
 • working
 • 's working

3. Is there ___ fruit in the fridge?

 • any
 • some
 • a

4. Yes, there are ___ apples.

 • an
 • a lot
 • a few

5. ___ I have some water please?

 • Do
 • Could
 • Will

6. ___ work this afternoon?

 • Must you
 • You have to
 • Do you have to

7. Yes, then I ___ dinner for my friends.

 • 'm going to cook
 • will cook
 • would cook

8. ___ you at home last weekend?

 • Were
 • Did you be
 • Have you been

9. No, I ___.

 • wasn't
 • weren't
 • didn't

10. I ___ a train to the mountains.

 • took
 • taked
 • taken

11. My wife and I have three ___.

 • children
 • child
 • childs

12. This is my eldest daughter ___ is a university student.

 • who
 • which
 • she

13. Our table is round and it ___ of wood.

 • is made
 • has made
 • made

14. ___ watched a film in English?

 • Have you ever
 • Did you ever
 • Do you ever

15.There's a good film on at the cinema tonight. ___ and watch it.

 • Let's go
 • We go
 • Let we go

16. I'm going to the gym so I need my ___.

 • trainers
 • sports boots
 • gloves

17. You put gloves on your ___.

 • legs
 • hands
 • feet

18. I'm sick. I feel hot and then cold. I must have a ___.

 • backache
 • cough
 • fever

19. If I ___ l better tomorrow, I'll stay at home.

 • won't feel
 • don't feel
 • didn't feel

20. If you're sick, ___ some warmer clothes.

 • put on
 • take on
 • take off

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ต่างๆและ มีความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงข้อมูลส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครอบครัว ประเทศ สัญชาติ และที่อยู่อาศัย เมื่อได้ฟังบทสนทนาที่ไม่เร็วมาก และชัดเจน

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆ และ ประโยคทั่วไปที่พบเห็นบนป้ายประกาศ โปสเตอร์ และแคตตาล็อก

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่เร็วมาก และพร้อมที่จะสร้างประโยคใหม่ๆเพื่อให้คุณเข้าใจได้ยิ่งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้คำศัพท์ที่คุ้นเคยในการแสดงความรู้สึก เพื่อแสดงความต้องการเบื้องต้นของตัวเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนอีเมล หรือข้อความอย่างง่าย และยังสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวอย่างง่ายได้ เช่น ชื่อ สัญชาติ สถานที่ตั้งของโรงแรม และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถแนะนำตัวเอง และเพื่อนๆ โดยรูปแบบง่ายๆ และชัดเจน คุณยังสามารถอธิบายที่อยู่อาศัย และชีวิตของคุณได้ด้วยคำคุณศัพท์พื้นฐาน และใช้คำกริยาตามเหตุการณ์ และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง

Your friend phoned to tell you that he lives in London and has invited you to visit him in two weeks: you can understand and reply to his invitation, asking him to repeat and/or speak slowly if necessary.

 

You’re in an English speaking country and have to ask directions to the nearest supermarket: you can ask simple but clear questions and make yourself understood. At the supermarket, you can understand signs and prices.

 

You’re on holiday in Spain and send a postcard to your friend who lives in London: you can write a short message that describes where you’re staying and what you’re doing.

 

Go back to top

CEFR A2

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 6 – 9 Upper Waystage

Cambridge English Scale: 120 – 139

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 3 – 4
 • TOEFL IBT: N/A
 • TOEIC Listening & Reading: 225 – 549
 • TOEIC Speaking & Writing: 160 – 239
 • Cambridge: N/A

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ และวลี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ ที่ที่คุณพักอาศัย ซื้อของ และทำงาน)

การอ่าน

คุณสามารถอ่านบทความสั้นๆง่ายๆ และ สามารถค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น โฆษณา และตารางเดินรถ อีกทั้งยังเข้าใจจดหมายสั้นๆได้อีกด้วย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำบทสนทนาได้ด้วยตนเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว, ข้อความสั้นๆ, จดบันทึก และทำบทสรุป โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยคุณสามารถพูดถึงการเรียน และงานของคุณโดยแสดงความรู้สึกได้ด้วยคำที่ยังไม่หลากหลายนัก คุณยังสามารถผูกวลีเข้ากับประโยคด้วยไวยากรณ์เบื้องต้นได้

ตัวอย่าง

You’re in a clothes shop where the assistant describes the latest offers on sale:you can understand him/her, ask about the price or for advice regarding the clothes and a brief description of every item.

 

You’re in a restaurant: you can understand basic information about the dishes on the menu, asking the waiter for some brief clarifications about some food.

 

You’re about to take a tram abroad: you can understand the timetable and details about the route based on written indications or asking someone waiting at the stop.

 

Go back to top

CEFR B1

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 10 – 13 Threshold

Cambridge English Scale: 140 – 159

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 4.0 – 5.5
 • TOEFL IBT: 42
 • TOEIC Listening & Reading: 550 – 784
 • TOEIC Speaking & Writing: 240 – 309
 • Cambridge: PET

Quiz for English Levels B1 to C2

Challenge yourself with this fun quiz.

1. How long ___ here?

 • did you worked
 • have you worked
 • do you work

2. For two years. I ___ work as a researcher at the university.

 • did use to
 • used to
 • would work

3. Wow! That ___ been interesting.

 • can have
 • will have
 • must have

4. It was, but the professor ___ us do very long hours.

 • asked
 • let
 • made

5. I worked late in my last job only if we had to ___ a deadline.

 • meet
 • reach
 • do

6. ___ overtime?

 • Did they paid
 • Have you paid
 • Were you paid

7. No, but we ___ go home early the next day.

 • allowed to
 • were permitted to
 • were allowed to

8. If you could do anything, what ___ your dream job?

 • will be
 • is
 • would be

9. A doctor. In fact, I wish I ___ medicine instead of chemistry.

 • studied
 • had studied
 • have studied

10. But if you ___ a doctor, you'd have had to work terrible hours.

 • would have become
 • have become
 • had become

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.การฟัง

คุณสามารถจับใจความสำคัญของบทสนทนาในเรื่องที่คุ้นเคยได้ และยังเข้าใจประเด็นหลักๆของรายการวิทยุ และทีวี ข่าว และเรื่องต่างๆที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความทั้งที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และการทำงานได้ โดยคุณยังเข้าใจคำบรรยายเหตุการณ์ ความรู้สึก และความปราถนา ทั้งในรูปแบบของจดหมายและข้อความ

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถจัดการกับเหตุกาณ์โดยส่วนใหญ่ที่เกิดขณะขณะการเดินทางในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งคุณยังเข้าร่วมบทสนาภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเตรียมตัว

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความง่ายๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเขียนอีมลที่สามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณได้อย่างมั่นใจและชัดเจน คุณยังสามารถอธิบายความใฝ่ฝัน คว่มหวัง และเป้าหมายของคุณในรูปแบบง่ายๆ และเติมคำบรรยายสั้นๆ

ตัวอย่าง

You’re in a hotel and you meet a group of people who speak about their holidays and you take part in the conversation without difficulties, speaking about your experiences during your stay: you can understand the sense of what people say and intervene actively.

 

You’re watching a football program: you can understand how the game went based only on the summary provided by the commentator and listening to the interviews given by the players.

 

You would like to go to a U2 concert with an English speaking friend: you can write a short message to your friend explaining some updates about the tour and you explain that it would be best to see them in Dublin.

 

Go back to top

CEFR B2

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

 • 14 – 17 Milestone

Cambridge English Scale: 160 – 179

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 5.5 – 6.5
 • TOEFL IBT: 72
 • TOEIC Listening & Reading: 785 – 944
 • TOEIC Speaking & Writing: 310 – 359
 • Cambridge: FCE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนทั้งในสถานการณ์ส่วนตัว และ การทำงาน คุณเข้าใจถึงบทพูดที่มีเทคนิค โดยเข้าใจรายงานข่าวทางวิทยุ และโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การอ่าน

คุณเข้าใจถึงความหมายของบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งผู้เขียนใช้ภาษาและคำเฉพาะในการแสดงความเห็น คุณยังเข้าใจถึงรูปแบบที่ซับซ้อนของการโต้แย้งอย่างมีเทคนิค

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยคุณสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ซับซ้อน แสดงความคิดเห็น และความต้องการได้อย่างมั่นใจ คุณสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรอบด้าน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความที่ชัดเจน แต่ซับซ้อน จากหัวข้อที่กำหนดให้ได้อย่างรอบด้าน โดยสามารถเสนอข้อดีข้อเสียของแผนงานต่างๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นที่ต่างออกไปได้ อีกทั้งยังเขียนบทความอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียด

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของคุณที่คุณสนใจได้อย่างละเอียดและชัดเจน ด้วยมุมมองที่หลากหลาย อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็น เสนอข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆได้อย่างมั่นใจ และง่ายดาย

ตัวอย่าง

You’re an IT engineer and you understand most videos which explain the specifications and functions of new technological solutions: you understand the technical guide videos and manuals about your sector.

 

You meet your business partner in London and talk about your future collaboration in a clear and detailed way: you can present written reports and documents about your work.

 

You are invited to a business meeting abroad where you meet managers and directors: you can introduce yourself confidently in conversations and interact well with those present, knowing how to construct complex professional phrases.

 

Go back to top

CEFR C1

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

 • 18 – 20 Mastery

Cambridge English Scale: 180 – 199

 

ใบรับรอง:

 • IELTS: 6.5 – 8.0
 • TOEFL IBT: 95
 • TOEIC Listening & Reading: 945 – 990
 • TOEIC Speaking & Writing: 360 – 400
 • Cambridge: CAE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจ บทสนทนาที่มีการเสริมความ ในเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ และยัง สามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้ความพยายามมาก

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ หัวข้อต่างๆ ที่ยาวและซับซ้อนได้คุณยังสามารถอ่านหนังสือ หรือคู่มือภาษาอังกฤษต่างๆได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถจำแนกความแตกต่าง และเข้าใจถึงลักษณะต่างๆของลักษณะงานเขียนแต่ละแบบ และยังสามารถเข้าใจการเขียนแบบมีเทคนิคได้ง่าย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการทำงาน และเรื่องส่วนตัว คุณสามารถสร้างข้อเสนอ และความคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด ด้วยโครงสร้างที่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังสามารถเขียนจดหมายที่มีใจความสำคัญที่ซับซ้อน เน้นย้ำความสำคัญของมุมมองต่างๆ และยังปรับเปลี่ยนงานเขียนของคุณได้ตามลักษณะของผู้อ่านอีกด้วย

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถจับใจความสำคัญ และแสดงข้อโต้แย้งของมุมมองต่างๆได้ คุณมีการโต้แย้งที่มีเหตุผล ชัดเจน และ ละเอียด พร้อมทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อนำเข้าสู่บทสรุปที่มีความกระชับ และเจาะจงได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

Your friend talks about kite-surfing, explaining in detail the equipment used as well as the techniques to adopt: even if you have never practiced this sport you can understand most of the speech.

 

In preparation for a meeting you write a detailed speech about artificial intelligence providing specific information and using scientific language: you can give precise answers to questions from the audience.

 

You’ve had a car accident and have to reach an agreement with the other driver:you express yourself without difficulty using specific language related to legal responsibility as well as talk about what happened.

 

 

Go back to top

CEFR C2

การฟัง

 คุณสามารถเข้าใจการพูดในลักษณะต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการฟังสดๆ หรือออกกอากาศทางโทรทัศน์ คุณเข้าใจทุกคำและประโยคต่างๆ แม้ว่าผู้พูดจะพูดด้วยความเร็ว อีกทั้งคุณยังแยกแยะสำเนียงการพูดของแต่ละประเทศได้อีกด้วย

การอ่าน

คุณเข้าใจการเขียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในคู่มือ ข่าว การสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อน และงานเขียนวรรณกรรม และคุณยังสามารถอ่านบทความที่ซับซ้อนเกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่ค่อยคุ้นชินได้อย่างเข้าใจ

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเภท กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้สำนวนการแสดงความรู้สึก คุณยังสามารถแสดงความเป็นตัวเอง และการสื่อความที่หลากหลายผ่านทางการพูดของคุณได้

การเขียน

ณสามารถเขียนบทความต่างๆได้อย่างลื่นไหล และชัดเจนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุณยังสามารถเตรียมรายงานที่มีความละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกได้ดี โดยบทความของคุณนั้นง่ายต่อผู้อ่านในการติดตาม และเข้าใจสาระสำคัญ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

ณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ได้อย่างชัดเจน คล่องแคล่ว และสามารถนำเสนองาน และกล่าวสุนทรพจน์ได้ คุณสามารถเลือกรูปแบบการพูดได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ และการบทสนทนาของคุณนั้นมีเหตุผล และ ง่ายต่อการติดตาม

ตัวอย่าง

You watch a TV program about English medieval literature which mentions texts related to the historical period: even if you don’t understand some specific words, you can understand the general meaning.

 

You’re at a conference in London: you communicate with your American and British colleagues without any difficulty, even making some jokes that contain idiomatic expressions.

 

You create an advertising text about the latest product released by your company: the text includes idiomatic expressions as well as colloquial phrases aimed at increasing sales.

 

 

Go back to top

คุณสามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่ Wall Street English Center ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ และเข้าทำแบบทดสอบ English Test กับติวเตอร์มืออาชีพของเรา พร้อมรับผลลัพท์ระดับภาษาอังกฤษและเลือกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับคุณ