ระดับภาษาอังกฤษ​ – CEFR A1 

CEFR A1

English Levels A1-A2

Practice some grammar and vocabulary from levels A1-A2 with this fun English quiz.

1. Jack is an engineer. He ___ machines.

 • design
 • designs
 • does design

2. At the moment he ___ on a new project.

 • works
 • working
 • 's working

3. Is there ___ fruit in the fridge?

 • any
 • some
 • a

4. Yes, there are ___ apples.

 • an
 • a lot
 • a few

5. ___ I have some water please?

 • Do
 • Could
 • Will

6. ___ work this afternoon?

 • Must you
 • You have to
 • Do you have to

7. Yes, then I ___ dinner for my friends.

 • 'm going to cook
 • will cook
 • would cook

8. ___ you at home last weekend?

 • Were
 • Did you be
 • Have you been

9. No, I ___.

 • wasn't
 • weren't
 • didn't

10. I ___ a train to the mountains.

 • took
 • taked
 • taken

11. My wife and I have three ___.

 • children
 • child
 • childs

12. This is my eldest daughter ___ is a university student.

 • who
 • which
 • she

13. Our table is round and it ___ of wood.

 • is made
 • has made
 • made

14. ___ watched a film in English?

 • Have you ever
 • Did you ever
 • Do you ever

15.There's a good film on at the cinema tonight. ___ and watch it.

 • Let's go
 • We go
 • Let we go

16. I'm going to the gym so I need my ___.

 • trainers
 • sports boots
 • gloves

17. You put gloves on your ___.

 • legs
 • hands
 • feet

18. I'm sick. I feel hot and then cold. I must have a ___.

 • backache
 • cough
 • fever

19. If I ___ l better tomorrow, I'll stay at home.

 • won't feel
 • don't feel
 • didn't feel

20. If you're sick, ___ some warmer clothes.

 • put on
 • take on
 • take off

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 3 – 5 Waystage

Cambridge English Scale: 100 – 119

 

ใบรับรอง:

 • IELTS: 2 – 3
 • TOEFL IBT: N/A
 • TOEIC Listening & Reading: 120 – 224
 • TOEIC Speaking & Writing: 80 – 159
 • Cambridge: KET

ทดสอบระดับความรู้ของคุณและวัดระดับ A1/A2 ในตอนนี้เลย!

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ต่างๆและ มีความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงข้อมูลส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครอบครัว ประเทศ สัญชาติ และที่อยู่อาศัย เมื่อได้ฟังบทสนทนาที่ไม่เร็วมาก และชัดเจน

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆ และ ประโยคทั่วไปที่พบเห็นบนป้ายประกาศ โปสเตอร์ และแคตตาล็อก

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่เร็วมาก และพร้อมที่จะสร้างประโยคใหม่ๆเพื่อให้คุณเข้าใจได้ยิ่งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้คำศัพท์ที่คุ้นเคยในการแสดงความรู้สึก เพื่อแสดงความต้องการเบื้องต้นของตัวเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนอีเมล หรือข้อความอย่างง่าย และยังสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวอย่างง่ายได้ เช่น ชื่อ สัญชาติ สถานที่ตั้งของโรงแรม และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถแนะนำตัวเอง และเพื่อนๆ โดยรูปแบบง่ายๆ และชัดเจน คุณยังสามารถอธิบายที่อยู่อาศัย และชีวิตของคุณได้ด้วยคำคุณศัพท์พื้นฐาน และใช้คำกริยาตามเหตุการณ์ และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง

Your friend phoned to tell you that he lives in London and has invited you to visit him in two weeks: you can understand and reply to his invitation, asking him to repeat and/or speak slowly if necessary.

You’re in an English speaking country and have to ask directions to the nearest supermarket: you can ask simple but clear questions and make yourself understood. At the supermarket, you can understand signs and prices.

You’re on holiday in Spain and send a postcard to your friend who lives in London: you can write a short message that describes where you’re staying and what you’re doing.

Go back to top