ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR A2

CEFR A2

ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

  • 6 – 9 Upper Waystage

Cambridge English Scale: 120 – 139

 

ใบรับรอง :

  • IELTS: 3 – 4
  • TOEFL IBT: N/A
  • TOEIC Listening & Reading: 225 – 549
  • TOEIC Speaking & Writing: 160 – 239
  • Cambridge: N/A

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ และวลี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ ที่ที่คุณพักอาศัย ซื้อของ และทำงาน)

การอ่าน

คุณสามารถอ่านบทความสั้นๆง่ายๆ และ สามารถค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น โฆษณา และตารางเดินรถ อีกทั้งยังเข้าใจจดหมายสั้นๆได้อีกด้วย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำบทสนทนาได้ด้วยตนเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว, ข้อความสั้นๆ, จดบันทึก และทำบทสรุป โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยคุณสามารถพูดถึงการเรียน และงานของคุณโดยแสดงความรู้สึกได้ด้วยคำที่ยังไม่หลากหลายนัก คุณยังสามารถผูกวลีเข้ากับประโยคด้วยไวยากรณ์เบื้องต้นได้

ตัวอย่าง

You’re in a clothes shop where the assistant describes the latest offers on sale:you can understand him/her, ask about the price or for advice regarding the clothes and a brief description of every item.

You’re in a restaurant: you can understand basic information about the dishes on the menu, asking the waiter for some brief clarifications about some food.

You’re about to take a tram abroad: you can understand the timetable and details about the route based on written indications or asking someone waiting at the stop.

Go back to top

Copy link
Powered by Social Snap