ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR A2

CEFR A2

English Levels A1-A2

Practice some grammar and vocabulary from levels A1-A2 with this fun English quiz.

1. Jack is an engineer. He ___ machines.

 • design
 • designs
 • does design

2. At the moment he ___ on a new project.

 • works
 • working
 • 's working

3. Is there ___ fruit in the fridge?

 • any
 • some
 • a

4. Yes, there are ___ apples.

 • an
 • a lot
 • a few

5. ___ I have some water please?

 • Do
 • Could
 • Will

6. ___ work this afternoon?

 • Must you
 • You have to
 • Do you have to

7. Yes, then I ___ dinner for my friends.

 • 'm going to cook
 • will cook
 • would cook

8. ___ you at home last weekend?

 • Were
 • Did you be
 • Have you been

9. No, I ___.

 • wasn't
 • weren't
 • didn't

10. I ___ a train to the mountains.

 • took
 • taked
 • taken

11. My wife and I have three ___.

 • children
 • child
 • childs

12. This is my eldest daughter ___ is a university student.

 • who
 • which
 • she

13. Our table is round and it ___ of wood.

 • is made
 • has made
 • made

14. ___ watched a film in English?

 • Have you ever
 • Did you ever
 • Do you ever

15.There's a good film on at the cinema tonight. ___ and watch it.

 • Let's go
 • We go
 • Let we go

16. I'm going to the gym so I need my ___.

 • trainers
 • sports boots
 • gloves

17. You put gloves on your ___.

 • legs
 • hands
 • feet

18. I'm sick. I feel hot and then cold. I must have a ___.

 • backache
 • cough
 • fever

19. If I ___ l better tomorrow, I'll stay at home.

 • won't feel
 • don't feel
 • didn't feel

20. If you're sick, ___ some warmer clothes.

 • put on
 • take on
 • take off

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 6 – 9 Upper Waystage

Cambridge English Scale: 120 – 139

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 3 – 4
 • TOEFL IBT: N/A
 • TOEIC Listening & Reading: 225 – 549
 • TOEIC Speaking & Writing: 160 – 239
 • Cambridge: N/A

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจคำศัพท์ และวลี ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ ที่ที่คุณพักอาศัย ซื้อของ และทำงาน)

การอ่าน

คุณสามารถอ่านบทความสั้นๆง่ายๆ และ สามารถค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น โฆษณา และตารางเดินรถ อีกทั้งยังเข้าใจจดหมายสั้นๆได้อีกด้วย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำบทสนทนาได้ด้วยตนเอง

การเขียน

คุณสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว, ข้อความสั้นๆ, จดบันทึก และทำบทสรุป โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ โดยคุณสามารถพูดถึงการเรียน และงานของคุณโดยแสดงความรู้สึกได้ด้วยคำที่ยังไม่หลากหลายนัก คุณยังสามารถผูกวลีเข้ากับประโยคด้วยไวยากรณ์เบื้องต้นได้

ตัวอย่าง

You’re in a clothes shop where the assistant describes the latest offers on sale:you can understand him/her, ask about the price or for advice regarding the clothes and a brief description of every item.

You’re in a restaurant: you can understand basic information about the dishes on the menu, asking the waiter for some brief clarifications about some food.

You’re about to take a tram abroad: you can understand the timetable and details about the route based on written indications or asking someone waiting at the stop.

Go back to top