ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR B1

CEFR B1

Quiz for English Levels B1 to C2

Challenge yourself with this fun quiz.

1. How long ___ here?

 • did you worked
 • have you worked
 • do you work

2. For two years. I ___ work as a researcher at the university.

 • did use to
 • used to
 • would work

3. Wow! That ___ been interesting.

 • can have
 • will have
 • must have

4. It was, but the professor ___ us do very long hours.

 • asked
 • let
 • made

5. I worked late in my last job only if we had to ___ a deadline.

 • meet
 • reach
 • do

6. ___ overtime?

 • Did they paid
 • Have you paid
 • Were you paid

7. No, but we ___ go home early the next day.

 • allowed to
 • were permitted to
 • were allowed to

8. If you could do anything, what ___ your dream job?

 • will be
 • is
 • would be

9. A doctor. In fact, I wish I ___ medicine instead of chemistry.

 • studied
 • had studied
 • have studied

10. But if you ___ a doctor, you'd have had to work terrible hours.

 • would have become
 • have become
 • had become

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช :

 • 10 – 13 Threshold

Cambridge English Scale: 140 – 159

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 4.0 – 5.5
 • TOEFL IBT: 42
 • TOEIC Listening & Reading: 550 – 784
 • TOEIC Speaking & Writing: 240 – 309
 • Cambridge: PET

การฟัง

คุณสามารถจับใจความสำคัญของบทสนทนาในเรื่องที่คุ้นเคยได้ และยังเข้าใจประเด็นหลักๆของรายการวิทยุ และทีวี ข่าว และเรื่องต่างๆที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความทั้งที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และการทำงานได้ โดยคุณยังเข้าใจคำบรรยายเหตุการณ์ ความรู้สึก และความปราถนา ทั้งในรูปแบบของจดหมายและข้อความ

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถจัดการกับเหตุกาณ์โดยส่วนใหญ่ที่เกิดขณะขณะการเดินทางในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งคุณยังเข้าร่วมบทสนาภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเตรียมตัว

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความง่ายๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเขียนอีมลที่สามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายข้อมูลของตัวคุณเอง และประสบการณ์การทำงานของคุณได้อย่างมั่นใจและชัดเจน คุณยังสามารถอธิบายความใฝ่ฝัน ความหวัง และเป้าหมายของคุณในรูปแบบง่ายๆ และเติมคำบรรยายสั้นๆ

ตัวอย่าง

You’re in a hotel and you meet a group of people who speak about their holidays and you take part in the conversation without difficulties, speaking about your experiences during your stay: you can understand the sense of what people say and intervene actively.

You’re watching a football program: you can understand how the game went based only on the summary provided by the commentator and listening to the interviews given by the players.

You would like to go to a U2 concert with an English speaking friend: you can write a short message to your friend explaining some updates about the tour and you explain that it would be best to see them in Dublin.

Go back to top