ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR B2

CEFR B2

Quiz for English Levels B1 to C2

Challenge yourself with this fun quiz.

1. How long ___ here?

 • did you worked
 • have you worked
 • do you work

2. For two years. I ___ work as a researcher at the university.

 • did use to
 • used to
 • would work

3. Wow! That ___ been interesting.

 • can have
 • will have
 • must have

4. It was, but the professor ___ us do very long hours.

 • asked
 • let
 • made

5. I worked late in my last job only if we had to ___ a deadline.

 • meet
 • reach
 • do

6. ___ overtime?

 • Did they paid
 • Have you paid
 • Were you paid

7. No, but we ___ go home early the next day.

 • allowed to
 • were permitted to
 • were allowed to

8. If you could do anything, what ___ your dream job?

 • will be
 • is
 • would be

9. A doctor. In fact, I wish I ___ medicine instead of chemistry.

 • studied
 • had studied
 • have studied

10. But if you ___ a doctor, you'd have had to work terrible hours.

 • would have become
 • have become
 • had become

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

 • 14 – 17 Milestone

Cambridge English Scale: 160 – 179

 

ใบรับรอง :

 • IELTS: 5.5 – 6.5
 • TOEFL IBT: 72
 • TOEIC Listening & Reading: 785 – 944
 • TOEIC Speaking & Writing: 310 – 359
 • Cambridge: FCE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนทั้งในเสถานการณ์ส่วนตัว และ การทำงาน คุณเข้าใจถึงบทพูดที่มีเทคนิค โดยเข้าใจรายงานข่าวทางวิทยุ และโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การอ่าน

คุณเข้าใจถึงความหมายของบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งผู้เขียนใช้ภาษาและคำเฉพาะในการแสดงความเห็น คุณยังเข้าใจถึงรูปแบบที่ซับซ้อนของการโต้แย้งอย่างมีเทคนิค

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยคุณสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ซับซ้อน แสดงความคิดเห็น และความต้องการได้อย่างมั่นใจ คุณสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรอบด้าน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความที่ชัดเจน แต่ซับซ้อน จากหัวข้อที่กำหนดให้ได้อย่างรอบด้าน โดยสามารถเสนอข้อดีข้อเสียของแผนงานต่างๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นที่ต่างออกไปได้ อีกทั้งยังเขียนบทความอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียด

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของคุณที่คุณสนใจได้อย่างละเอียดและชัดเจน ด้วยมุมมองที่หลากหลาย อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็น เสนอข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆได้อย่างมั่นใจ และง่ายดาย

ตัวอย่าง

You’re an IT engineer and you understand most videos which explain the specifications and functions of new technological solutions: you understand the technical guide videos and manuals about your sector.

You meet your business partner in London and talk about your future collaboration in a clear and detailed way: you can present written reports and documents about your work.

You are invited to a business meeting abroad where you meet managers and directors: you can introduce yourself confidently in conversations and interact well with those present, knowing how to construct complex professional phrases.

Go back to top