ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR C1

CEFR C1

Quiz for English Levels B1 to C2

Challenge yourself with this fun quiz.

1. How long ___ here?

 • did you worked
 • have you worked
 • do you work

2. For two years. I ___ work as a researcher at the university.

 • did use to
 • used to
 • would work

3. Wow! That ___ been interesting.

 • can have
 • will have
 • must have

4. It was, but the professor ___ us do very long hours.

 • asked
 • let
 • made

5. I worked late in my last job only if we had to ___ a deadline.

 • meet
 • reach
 • do

6. ___ overtime?

 • Did they paid
 • Have you paid
 • Were you paid

7. No, but we ___ go home early the next day.

 • allowed to
 • were permitted to
 • were allowed to

8. If you could do anything, what ___ your dream job?

 • will be
 • is
 • would be

9. A doctor. In fact, I wish I ___ medicine instead of chemistry.

 • studied
 • had studied
 • have studied

10. But if you ___ a doctor, you'd have had to work terrible hours.

 • would have become
 • have become
 • had become

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.ระดับของ วอลล์สตรีท อิงลิช:

 • 18 – 20 Mastery

Cambridge English Scale: 180 – 199

 

ใบรับรอง:

 • IELTS: 6.5 – 8.0
 • TOEFL IBT: 95
 • TOEIC Listening & Reading: 945 – 990
 • TOEIC Speaking & Writing: 360 – 400
 • Cambridge: CAE

การฟัง

คุณสามารถเข้าใจ บทสนทนาที่มีการเสริมความ ในเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ และยัง สามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้ความพยายามมาก

การอ่าน

คุณสามารถเข้าใจบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ หัวข้อต่างๆ ที่ยาวและซับซ้อนได้คุณยังสามารถอ่านหนังสือ หรือคู่มือภาษาอังกฤษต่างๆได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถจำแนกความแตกต่าง และเข้าใจถึงลักษณะต่างๆของลักษณะงานเขียนแต่ละแบบ และยังสามารถเข้าใจการเขียนแบบมีเทคนิคได้ง่าย

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการทำงาน และเรื่องส่วนตัว คุณสามารถสร้างข้อเสนอ และความคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจน

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด ด้วยโครงสร้างที่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังสามารถเขียนจดหมายที่มีใจความสำคัญที่ซับซ้อน เน้นย้ำความสำคัญของมุมมองต่างๆ และยังปรับเปลี่ยนงานเขียนของคุณได้ตามลักษณะของผู้อ่านอีกด้วย

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถจับใจความสำคัญ และแสดงข้อโต้แย้งของมุมมองต่างๆได้ คุณมีการโต้แย้งที่มีเหตุผล ชัดเจน และ ละเอียด พร้อมทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อนำเข้าสู่บทสรุปที่มีความกระชับ และเจาะจงได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

Your friend talks about kite-surfing, explaining in detail the equipment used as well as the techniques to adopt: even if you have never practiced this sport you can understand most of the speech.

In preparation for a meeting you write a detailed speech about artificial intelligence providing specific information and using scientific language: you can give precise answers to questions from the audience.

You’ve had a car accident and have to reach an agreement with the other driver:you express yourself without difficulty using specific language related to legal responsibility as well as talk about what happened.

Go back to top