ระดับภาษาอังกฤษ – CEFR C2

CEFR C2

Quiz for English Levels B1 to C2

Challenge yourself with this fun quiz.

1. How long ___ here?

 • did you worked
 • have you worked
 • do you work

2. For two years. I ___ work as a researcher at the university.

 • did use to
 • used to
 • would work

3. Wow! That ___ been interesting.

 • can have
 • will have
 • must have

4. It was, but the professor ___ us do very long hours.

 • asked
 • let
 • made

5. I worked late in my last job only if we had to ___ a deadline.

 • meet
 • reach
 • do

6. ___ overtime?

 • Did they paid
 • Have you paid
 • Were you paid

7. No, but we ___ go home early the next day.

 • allowed to
 • were permitted to
 • were allowed to

8. If you could do anything, what ___ your dream job?

 • will be
 • is
 • would be

9. A doctor. In fact, I wish I ___ medicine instead of chemistry.

 • studied
 • had studied
 • have studied

10. But if you ___ a doctor, you'd have had to work terrible hours.

 • would have become
 • have become
 • had become

How did you do?

Are you ready to get your results?

Complete your details in the form to get an email with your test results.การฟัง

คุณสามารถเข้าใจการพูดในลักษณะต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการฟังสดๆ หรือออกกอากาศทางโทรทัศน์ คุณเข้าใจทุกคำและประโยคต่างๆ แม้ว่าผู้พูดจะพูดด้วยความเร็ว อีกทั้งคุณยังแยกแยะสำเนียงการพูดของแต่ละประเทศได้อีกด้วย

การอ่าน

คุณเข้าใจการเขียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในคู่มือ ข่าว การสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อน และงานเขียนวรรณกรรม และคุณยังสามารถอ่านบทความที่ซับซ้อนเกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่ค่อยคุ้นชินได้อย่างเข้าใจ

การโต้ตอบด้วยการพูด

คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเภท กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้สำนวนการแสดงความรู้สึก คุณยังสามารถแสดงความเป็นตัวเอง และการสื่อความที่หลากหลายผ่านทางการพูดของคุณได้

การเขียน

คุณสามารถเขียนบทความต่างๆได้อย่างลื่นไหล และชัดเจนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุณยังสามารถเตรียมรายงานที่มีความละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกได้ดี โดยบทความของคุณนั้นง่ายต่อผู้อ่านในการติดตาม และเข้าใจสาระสำคัญ

การสร้างสรรค์ทางการพูด

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ได้อย่างชัดเจน คล่องแคล่ว และสามารถนำเสนองาน และกล่าวสุนทรพจน์ได้ คุณสามารถเลือกรูปแบบการพูดได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ และการบทสนทนาของคุณนั้นมีเหตุผล และ ง่ายต่อการติดตาม

ตัวอย่าง

You watch a TV program about English medieval literature which mentions texts related to the historical period: even if you don’t understand some specific words, you can understand the general meaning.

You’re at a conference in London: you communicate with your American and British colleagues without any difficulty, even making some jokes that contain idiomatic expressions.

You create an advertising text about the latest product released by your company: the text includes idiomatic expressions as well as colloquial phrases aimed at increasing sales.

Go back to top

คุณต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณหรือไม่? ค้นหาสาขาของ Wall Street English center ที่ใกล้คุณที่สุด และทำแบบทดสอบกับติวเตอร์มืออาชีพของเรา เราจะสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับคุณ