การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and the Superlative)

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and the Superlative)

หนึ่งในสิ่งที่เรามักจะทำกันบ่อยๆ ในการสื่อสารนั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง มันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างร้านอาหารสองที่ ตัวเลือกสำหรับตำแหน่งงาน หรือหนังที่จะไปดูในโรงหนัง แล้วการจะเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษทำได้อย่างไรกันล่ะ? ข้อมูลด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วน

 

อะไรคือขั้นกว่าและขั้นสุด (comparatives and superlatives)

เราใช้ขั้นกว่าและขั้นสุดเพื่อกล่าวถึงคนหรือสิ่งของว่าแตกต่างกันอย่างไร เราใช้คำขยายคำนามเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ (comparative adjective) เวลาที่ต้องการพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนหรือสิ่งของ ในขณะที่เราจะใช้คำขยายคำนามเพื่อเปรียบเทียบขั้นสุด (superlative adjective) เวลาต้องการชี้ให้เห็นว่าคนหรือสิ่งของนั้นๆ แตกต่างหรือโดดเด่นที่สุดอย่างไร

Mick is taller than Jack.

Mick is the tallest person in the family.

Now let’s focus on the details of how to create each of these adjectives.

 

การเปรียบเทียบ

คำขยายคำนามเพื่อแสดงการเปรียบเทียบช่วยให้เราอธิบายถึงความต่างระหว่างคนหรือสิ่งของ การจะพูดว่า บางคนหรือบางสิ่ง มีระดับที่เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณ ขนาด หรือลักษณะ เราจะใช้ ‘more ในทางตรงกันข้าม เวลาที่เราจะบอกว่า บางคนหรือบางสิ่ง อยู่ในระดับที่ด้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ขนาด หรือลักษณะ เราจะต้องใช้ ‘less’

More

วิธีการใช้ ‘more’ ขึ้นอยู่กับความยาวของคำ มีสามกรณีด้วยกัน

1. การใช้ More สำหรับคำขยายที่ยาว

ถ้าคำขยายคำนาม (adjective) มีสองพยางค์ขึ้นไป เราจะวางคำว่า ‘more’ ไว้ด้านหน้าเพื่อสร้างรูปประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น

This hotel is more expensive than the last hotel we stayed at.

Reading is more interesting than watching television.

The sea here is more beautiful than the sea in my country.

 

2. สำหรับคำขยายคำนามที่สั้น

ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นมีแค่พยางค์เดียว หรือสองพยางค์ ซึ่งพยางค์ที่สองเป็นเสียง –y เราจะเติม –er หลังคำขยายคำนามคำนั้นเพื่อสร้างรูปประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น

Your house is bigger than mine.

Taking the bus is cheaper than taking the car.

This box is heavier than that one.

อย่างที่เห็นในตัวอย่างแรก ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นลงท้ายด้วยเสียงสระและพยัญชนะ (เช่นคำว่า ‘big’) คุณต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น bigger, fatter, thinner

 

3. คำขยายคำนามพิเศษ

เป็นเรื่องปกติในภาษาอังกฤษที่ adjective บางตัวจะแตกต่างจากตัวอื่น เหตุเพราะมีรูปเฉพาะของตัวเองเมื่อนำมาวางในประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ

good – better

bad – worse

far – further (U.K. English) farther (US English)

fun – fun

 

ตัวอย่างเช่น

Your cooking is better than my cooking.

Arriving late is worse than arriving early.

Their house is further from here than our house.

Going out is more fun than staying at home.

 

การใช้ ‘than’

เวลาที่ต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างคนหรือของ เราใช้ ‘than’ ตัวอย่างเช่น

Living in the city is better than living in the country.

แต่ถ้ากำลังพูดถึงบางสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นอีกรอบในประโยค ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมี ‘than’ ตัวอย่างเช่น

Living in the city is more expensive.

 

Less

เราจะใช้ ‘less’ เพื่อพูดถึงบางสิ่งหรือบางอย่างที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ขนาด หรือลักษณะ มันใช้ได้ง่ายมาก เพียงแค่หยิบมาวางหน้าคำขยายคำนาม (adjective) ก็พอ ตัวอย่างเช่น

Walking is less tiring than running.

Australia is less populated than China.

Hamburgers are less healthy than vegetables.

 

Superlatives

เราจะใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดเพื่อบ่งบอกว่า คนหรือสิ่งของนั้นๆ แตกต่างที่สุดอย่างไรเมื่อเทียบกับคนหรือสิ่งของที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น

Paris is the most beautiful city I’ve ever seen.

นั่นหมายความว่า ฉันได้ไปเห็นมาหลายเมืองแล้ว และฉันคิดว่าปารีสเป็นเบอร์หนึ่งในด้านความสวยงาม

 

การเปรียบเทียบขั้นสุดมีวิธีการใช้ 2 วิธีเมื่อเราต้องการบอกว่าคนหรือของนั้นๆ เหนือกว่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันในหมวด เราจะใช้ ‘the most’ เวลาที่คุณต้องการจะบอกว่าบอกว่าคนหรือสิ่งของนั้นๆ ด้อยกว่าเมื่อเทียบกันในหมวด เราจะใช้ ‘the least’

 

The most

เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบของสองอย่าง เราจะใช้ ‘the most’ ในวิธีต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับความยาวของคำขยายคำนาม

1. สำรับคำขยายที่มีขนาดยาว

ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นมีสองพยางค์หรือมากกว่านั้น เราจะใช้ ‘the most’ วางไว้หน้าคำขยายเพื่อสร้างเป็นรูปประโยคขั้นสุด ตัวอย่างเช่น

She’s the most determined candidate we’ve seen today.

It’s the most difficult part of my job.

This is the most successful year the company’s ever had.

 

2. –est สำหรับคำขยายคำนามขนาดสั้น

ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นมีแค่พยางค์เดียว หรือมีสองพยางค์ แต่พยางค์ที่สองเป็นเสียง –y เราจะเติม –est เพื่อสร้างรูปประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบขั้นสุด ตัวอย่างเช่น

It’s the shortest route to the stadium.

What’s the longest flight you’ve ever taken?

He’s the nicest guy I’ve met here.

เช่นเดียวกับ comparatives ถ้า adjective คำนั้นลงท้ายด้วยเสียงสระและพยัญชนะ (เช่น ‘sad’) เราต้องใส่ตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำเพิ่ม ตัวอย่างเช่น  saddest, fittest, hottest

 

3. คำขยายแสดงขั้นสุดแบบพิเศษ

Adjective ตัวเดียวกันที่มีรูปพิเศษเวลาใช้เปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่ง เมื่อนำมาเปรียบเทียบเป็นขั้นสุดก็ต้องใช้รูปพิเศษเช่นกัน

good – best

bad – worst

far – furthest (U.K. English) farthest (US English)

fun – fun

 

นี่คือตัวอย่าง

Is this the best place to eat in town?

Yesterday’s performance was my worst ever.

Alaska is the furthest state from Florida.

That was the most fun I’ve had in a long time!

 

The least

เราใช้ ‘the least’ เพื่อบอกว่าบางคนหรือบางสิ่งมีคุณลักษณะ ขนาด หรือคุณภาพที่ด้อยกว่าคนหรือของในหมวดหมู่เดียวกัน วิธีการใช้คือวาง ‘the least’ ไว้หน้า adjective ตัวอย่างเช่น

 

Cleaning the floor is my least favorite type of housework.

The least difficult tense in English is the present simple.

He’s the least active person I know. He’s very lazy.

 

As … as

อีกวิธีที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบคนและของในภาษอังกฤษคือการใช้ as + adjective +as เราจะใช้รูปนี้เพื่อบอกว่าคนหรือของสองอย่างนั้นเหมือนหรือไม่เหมือนกัน เช่น

I’m as tall as my brother. (We are the same height.)

This book isn’t as good as that one. (The quality of the books is not the same.)

Are you as hungry as I am? (Are we hungry in the same way?)

 

การใช้รูปเปรียบเทียบสองสิ่ง (comparatives) และเปรียบเทียบขั้นสุด (superlatives) และ as + as

นี่คือตัวอย่างของแต่ละรูปซึ่งใช้ adjective ตัวเดียวกัน

‘Nice’

My new neighbors are nicer than the last ones.

The previous neighbors were less nice.

Mr Berry is the nicest neighbor I have.

Mr Lewis isn’t as nice as Mr Berry.

‘Challenging’

Her new job is more challenging than her last job.

Her last job was less challenging.

It’s the most challenging job she’s ever had.

Her last job wasn’t as challenging as this one.

 

การเรียนรู้เพื่อใช้รูป comparatives และ superlatives จะช่วยอัพเกรดการสื่อสารของคุณให้เหนือกว่าเดิมอีกระดับ ในคอร์สเรียนที่ Wall Street English คุณจะได้เรียนไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษผ่านการฟังและการพูด ทั้งเพื่อการสื่อสารส่วนตัวและการสื่อสารในระดับธุรกิจ ตอนนี้คุณน่าจะได้รู้แล้วว่าไวยากรณ์เหล่านี้ทำงานอย่างไร ลองตอบแบบทดสอบสนุกๆ เพื่อฝึกการใช้ภาษาด้านล่าง

 

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap