คำขยายกริยาสำหรับใช้บอกเวลา (Tenses and Time Adverbs) ที่ใช้ร่วมกับ Present และ Past Simple

คำขยายกริยาสำหรับใช้บอกเวลา (Tenses and Time Adverbs) ที่ใช้ร่วมกับ Present และ Past Simple

เวลาที่เราต้องการจะถามว่าเมื่อไหร่ (when) นานแค่ไหน (how long) หรือบ่อยแค่ไหน (how often) ที่มีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องใช้คำบอกเวลาสำหรับขยายกริยา (time adverb) ด้านล่าง เรามีไกด์คร่าวๆเกี่ยวกับ adverbs ที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มใช้คำเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเวลาที่พูดหรือเขียน

บอกจุดของเวลา

Time adverbs ส่วนใหญ่มักจะเป็นคำที่บอกถึงช่วงเวลาอย่างเจาะจงทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต เช่น

 • now
 • today
 • yesterday
 • tomorrow
 • tonight
 • last month
 • later

เรามักจะใช้ adverbs เหล่านี้วางไว้ที่ท้ายของประโยค แต่ก็สามารถวางไว้ที่หน้าประโยคได้เช่นกัน นี่คือตัวอย่าง

I’m busy now. I’ll call you later.

Can the doctor see me today?

Where were you yesterday? I didn’t see you.

We’re playing basketball tomorrow.

He’s coming home tonight.

The orders went very well last month.

 

เพื่ออธิบายว่าบางสิ่งเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เราสามารถใช้ adverb เพื่อบอกความถี่ ได้แก่

 • always
 • often
 • frequently
 • usually
 • normally
 • sometimes
 • occasionally
 • rarely
 • never

 

Adverb ที่บอกเกี่ยวกับความถี่มักจะถูกวางอยู่ระหว่างประธาน (คน) และกริยา (verb การกระทำ) ตัวอย่างเช่น

I’m fed up! You always arrive late!

We often watch television in the evenings.

My parents frequently call on Sundays.

As children we usually went to bed at 9pm.

The boss normally starts work before everyone else.

sometimes do aerobics at the gym.

The last editor occasionally made typing mistakes.

They rarely listen to music.

He never gets up early.

มีข้อยกเว้นในการวาง adverb ที่บอกเรื่องความถี่ในกรณีมีการใช้ verb to be ในกรณีนี้ adverb บอกความถี่จะต้องถูกวางตามหลัง verb to be ตัวอย่างเช่น

It’s often cold here during the winter.

He’s usually very reliable.

 

เราสามารถ adverb ตัวอื่นเพื่อบอกเรื่องความถี่ได้ เช่น

 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • quarterly
 • annually

adverbs เหล่านี้จะต้องถูกวางไว้ที่หลังประโยค นี่คือตัวอย่าง

The radio broadcasts the news hourly.

When he was at university, he phoned his parents daily.

We do our main food shopping weekly.

They release a new edition of the magazine monthly.

The board of directors meet up quarterly.

I earn about £20,000 annually.

 

Adverb ที่บอกช่วงความยาวของเวลา

เวลาที่เราต้องการอธิบายว่าบางอย่างเกิดขึ้น (และยังส่งผลอยู่ถึงปัจจุบัน) หรือจะเกิดขึ้น เราสามารถใช้ adverbs เหล่านี้

 • for
 • since

เราใช้ ‘for’ กับระยะของเวลา ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งในปัจจุบัน อดีตหรืออนาคต ในขณะที่เราใช้ ‘since’ กับจุดของเวลาที่แน่นอน ดังนั้น มันจึงมักจะถูกใช้แค่ในประโยค present perfect simple และ present perfect continuous ตัวอย่างเช่น

We’re staying here for three nights.

She’ll be away for ten days.

They lived in France for nine months.

I’ve worked here for two years.

She’s been the manager since 2012.

We’ve known them since last year.

He’s been playing tennis since he was a child.

 

Adverb ที่ใช้เพื่อบอกความสัมพันธ์ของเวลา

มี adverbs ตัวอื่นที่เราสามารถใช้เพื่อพูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน adverbs เหล่านี้ได้แก่

 • yet
 • already
 • still
 • before
 • after
 • lately
 • recently
 • soon
 • previously
 • earlier

 

Adverb เหล่านี้มักจะถูกวางไว้ที่หลังประโยค ยกเว้น ‘already’ และ ‘still’ ที่จะต้องวางอยู่ระหว่างประธานและกริยา หรือตามหลัง verb ช่วย (auxiliary/modal verb) ถ้ามี นี่คือตัวอย่าง

Have you finished yet?

I’ve already eaten.

I dropped my phone but it still works!

Where’s Suzanne? I saw her before.

We got there at 4pm and they arrived ten minutes after.

Things have been really busy lately.

Have you seen any good films recently?

See you soon!

Now you work here, but what did you do previously?

Are you hungry? No, I went to the canteen earlier.

 

อย่างที่ทุกคนได้เห็น adverbs ที่ใช้บอกเวลาเหล่านี้สำคัญมากสำหรับการสื่อสาร ลองฝึกและพยายามใช้ให้มากที่สุดเวลาที่คุยกับคนอื่นหรือเวลาที่เขียนประโยค การสร้างตัวอย่างขึ้นมาเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา

Related posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap