100 คำศัพท์สำหรับ TOEIC

100 คำศัพท์สำหรับ TOEIC

การสอบ TOEIC นั้น เรียกได้ว่าเป็นการสอบที่เบิกทางในอนาคตให้กับใครหลายๆ คนก็ว่าได้ แต่อย่างที่รู้กันว่า การจะเตรียมตัวสอบนั้น นอกเหนือจากการฝึกฝน อ่านหนังสือแล้ว การจดจำคำศัพท์ TOEIC ก็สำคัญ เผลอๆ อาจจะช่วยให้คุณผ่านข้อสอบฉลุยเลยก็ได้! 

ว่าแต่จะมีคำศัพท์ TOEIC อะไรที่น่าจำบ้าง เราลิสต์มาให้คุณแล้ว ตาม วอลล์สตรีทอิงลิช กันมาเลย! 

 

achievement   = ความสำเร็จ  

ตัวอย่างประโยค : List all of your previous achievements on your resume.

alternative  = ทางเลือก, ตัวเลือก 

ตัวอย่างประโยค : Carob is sometimes used in sweet foods as a healthier alternative to chocolate.

applicable =  ใช้ได้, เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : The new qualifications are applicable to all European countries.

applicant =  ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยค : All applicants are required to submit their resumes.

apprehensive =  ประหม่า,กังวล

ตัวอย่างประโยค : Many people feel apprehensive before an important job interview.

approximate =  ราวๆ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค : The price quoted by the movers is only an approximate cost and is subject to change.

associate =  มีความสัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค : Two of the applicants were associated with a competitor.

beneficial = เป็นประโยชน์, เป็นผลดี

ตัวอย่างประโยค : The organization’s work is beneficial to the community.

career = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Jacobson started his banking career in 1990.

collaborate = ร่วมมือ, ทำร่วมกัน

ตัวอย่างประโยค : Two writers collaborated on the script for the film.

 

 

คำศัพท์ Toeic

complimentary =  ที่ให้ฟรี

ตัวอย่างประโยค : There was a complimentary bottle of champagne in the hotel room.

comply =  เชื่อฟัง, ยอมทำตาม

ตัวอย่างประโยค : The inspector will ensure that all newly constructed buildings comply with applicable codes and regulations.

comprehensible = เข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างประโยค : The procedure must be clear and comprehensible to all staff.

comprehensive = ครอบคลุม

ตัวอย่างประโยค : We offer our customers a comprehensive range of financial products.

concerned = กังวล

ตัวอย่างประโยค : Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts.

conduct = จัดการ, ควบคุม

ตัวอย่างประโยค : We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.

confidential = เป็นความลับ

ตัวอย่างประโยค : The company will treat all candidates’ information as confidential.

consecutive = ต่อเนื่องตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : The Harley Company achieved high sales growth for the third consecutive year.

consequence = ผลที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค : Profits grew as a consequence of increased business.

considerably = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : A market analysis shows that sales of sports utility vehicles have decreased considerably over the past twelve months.

 

 

การสอบ คำศัพท์ Toeic

consultant = ที่ปรึกษา

ตัวอย่างประโยค : Rosalind is currently working as a financial consultant in New York.

convince = โน้มน้าว, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe.

correspondence = จดหมาย, หนังสือข่าว

ตัวอย่างประโยค : Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.

criteria = เกณฑ์, เงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค : Does your experience meet the criteria for the job?

crucial = สำคัญ, จำเป็น

ตัวอย่างประโยค : Her work has been crucial to the project’s success.

demonstrate = อธิบาย, แสดงให้เห็น

ตัวอย่างประโยค : Sales figures demonstrate that the advertising campaign was successful.

distinct = แตกต่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยค : The European Union is made up of 15 nations with distinct cultural, linguistic and economic roots.

distraction = สิ่งรบกวน

ตัวอย่างประโยค : The new workstation dividers help prevent unnecessary distractions and ensure that bank tellers stay focused.

disturb = รบกวน

ตัวอย่างประโยค : Please go on with what you’re doing and don’t let us disturb you.

donation = การบริจาค

ตัวอย่างประโยค : The library is accepting donationsof children’s books.

 

 

คำศัพท์ Toeic

dramatically = อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค : Interest rates climbed dramatically.

drastically = อย่างฮวบฮาบ

ตัวอย่างประโยค : Fines for breaking rules have been drastically increased.

drawback = ข้อเสีย, ข้อด้อย

ตัวอย่างประโยค : The main drawback to these products is that they tend to be too salty.

eligible = มีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : The part-time workers are also eligible for paid holidays.

employment = การจ้างงาน

ตัวอย่างประโยค : The company announced employment opportunities in personnel department.

entitle = มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ

ตัวอย่างประโยค : Executives are entitled to additional benefits.

especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Art books are expensive to produce, especially if they contain colour illustrations.

estimate = ค่าประมาณ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค :Their estimate of the cost of the project was inaccurate.

excel = ทำได้ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค : Rick has always excelled at foreign languages.

exclude = ไม่รวม, แยกออก

ตัวอย่างประโยค :At this stage we cannot entirely exclude the possibility of staff cuts.

 

 

คำศัพท์ Toeic

 

fluctuate = ผันผวน

ตัวอย่างประโยค :The state’s income from sales taxes fluctuates with the economy.

fluency = ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค :One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.

fluently = อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน

ตัวอย่างประโยค : There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.

formerly = ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน

ตัวอย่างประโยค : This elegant hotel was formerly a castle.

generally = โดยทั่วไป, โดยส่วนมาก

ตัวอย่างประโยค : The quality of the food here is generally good.

greatly = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : This software is easy to learn and greatly increases employee productivity.

highly = อย่างมาก, อย่างสูง

ตัวอย่างประโยค : Mr. Parker’s experience makes him highly qualified for the job.

identify = ระบุ

ตัวอย่างประโยค : Staff members wear uniforms so that they are easy for customer to identify.

immediately = ทันทีทันใด

ตัวอย่างประโยค : Knowing the case was urgent, I replied to her lawyer’s email immediately.

inexperienced = ขาดประสบการณ์

ตัวอย่างประโยค : Inexperienced managers often have problems with their staff.

 

inspection = การตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค : The facility inspection should be conducted at least once a month.

insufficient = ไม่เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : His salary was insufficient for him.

introductory = ขั้นต้น, เบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : The introductory course on coaching is taught by Lee Wallis of the Peyton Soccer Club.

lengthy = ยืดยาว

ตัวอย่างประโยค : Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.

necessity = ความจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : He emphasized the necessity for good planning and management.

observe = สังเกต

ตัวอย่างประโยค : Security guards are able to observe the car park using CCTV.

official = เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค : The official opening of the institute was in May.

opening = ตำแหน่งงานว่าง

ตัวอย่างประโยค : There are several job openings at the restaurant right now.

overseas = ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค : The company has been successful in penetrating overseas markets this year.

oversee = ตรวจสอบ, ดูแล

ตัวอย่างประโยค : Mr. Fritz will oversee the office relocation process.

partially = บางส่วน

ตัวอย่างประโยค : The advertising campaign was only partially successful.

participation = การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

ตัวอย่างประโยค : Full participation by all members is compulsory.

permit = อนุญาต

ตัวอย่างประโยค : Smoking is only permitted in the public lounge.

persuade = ชักชวน, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Clever salesmanship can persuade you to buy things you don’t really want.

pertaining to = เกี่ยวข้องกับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations pertaining to high-tech industries are being discussed.

plentiful = มากมาย, อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค : Opportunities for teaching abroad are plentiful.

potential = เป็นไปได้, มีศักยภาพ

ตัวอย่างประโยค : Potential earnings from the trade deal could reach billions of dollars.

precisely = อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง

ตัวอย่างประโยค : We arrived at the hotel at precisely10:30.

preliminary = ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : Jackson is peforming well in the preliminary stages of the competition.

primarily = แรกเริ่ม, เป็นหลัก

ตัวอย่างประโยค : The advertisement is aimed primarily at children.

 

 

คำศัพท์ Toeic

productive = มีประสิทธิภาพ, ที่เกิดผล

ตัวอย่างประโยค : Team work at its best results in a synergy that can be very productive.

profession = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Some students enter other professions such as arts administration.

proficiency = ความเชี่ยวชำนาญ

ตัวอย่างประโยค : Overseas workers need proof of proficiency in a second language.

prominent = โดดเด่น, มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค : The shop front occupies a very prominent position on the main street.

prospective = ที่คาดหวังไว้

ตัวอย่างประโยค : Prospective employees were asked to come in for a second interview.

qualified = มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : People with master’s degrees are qualified for the research position.

regulation = กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations regarding lunch breaks were established.

reimbursement = การชำระเงินคืน

ตัวอย่างประโยค : This form is used to request reimbursements to students for travel and entertainment expense incurred for College business.

reluctant = ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด

ตัวอย่างประโยค : Stores have cut prices to attract reluctant shoppers.

remarkable = ไม่ธรรมดา, โดดเด่น

ตัวอย่างประโยค : Among her many remarkable achievements, Dr. Smith wrote sixteen books and served as editor for three major journals.

 

 

ข้อสอบ Toeic

renewable = เกิดขึ้นใหม่ได้, ทดแทน

ตัวอย่างประโยค : The report describes the environmental impact on lakes and rivers of using renewable energy sources.

renovate = ปรับปรุง, ซ่อมแซม

ตัวอย่างประโยค : We decided to buy an old house and renovate it ourselves.

requirement = สิ่งจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : A driver’s license is a requirement of this position.

respectively = ตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : In terms of population, California and New York rank first and second respectively.

significantly = อย่างสำคัญ, อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : Methods used by younger teachers differ significantly from those used by older ones.

specialize = เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Most of the programmers specialized in software design in college.

specific = เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยค : Could you be more specific about what you’re looking for?

substantia = มาก, สำคัญ

ตัวอย่างประโยค : The first draft of his novel needed a substantial amount of rewriting.

substitute = ตัวแทน, สิ่งแทน

ตัวอย่างประโยค : Corn syrup is used as a substitute forsugar in many food products.

sufficient = เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.

 

talented =  มีความสามารถ, มีพรสวรรค์

ตัวอย่างประโยค : The Brazilian team includes some highly talented young players.

tentatively =  อย่างคร่าวๆ

ตัวอย่างประโยค : The switch to the specialized database is tentatively scheduled for June 15, but it may need to be postponed.

terminate =  สิ้นสุด, ยุติ

ตัวอย่างประโยค : The train from Paris terminates at St Pancras International.

thoroughly =  อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ

ตัวอย่างประโยค : Eating only thoroughly cooked foods will reduce your risk of illness.

throughout =  ตลอดทั้ง

ตัวอย่างประโยค : The software was designed to update the data continuously throughout the day.

undertake =  รับผิดชอบ, รับภาระ

ตัวอย่างประโยค : She had to undertake the task on short notice.

upcoming =  กำลังมาถึง

ตัวอย่างประโยค : A reporter spoke to a candidate for the upcoming election.

valid =  มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้

ตัวอย่างประโยค : The tourist visa is valid for three months.

versatile =  อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง

ตัวอย่างประโยค : The potato is an extremely versatile vegetable.

workforce =  แรงงาน, คนทำงาน

ตัวอย่างประโยค : Women now represent almost 50% of the workforce.

 

ไม่ใช่แค่ใช้ในการสอบ TOEIC เท่านั้น แต่คำศัพท์เหล่านี้ยังพบได้บ่อยมากๆ ในชีวิตประจำวัน ในหนัง เกม ซีรี่ส์ต่างประเทศ หรือใช้กับการสอบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เรียกว่าจำกันไว้ก็ไม่เสียหาย บอกเลยว่ามีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยนะ

   

Related posts

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การสอบ IELTS เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสอบที่ได้รับมาตราฐานสากล และได้ยอมรับจากหลายสถาบันศึกษา และสถาบันชั้นนำของโลก ดังนั้น ใครที่ต้องใช้ภาษอังกฤษเป็นประจำ และใช้ในหน้าที่การงาน การเรียน...

Read More
Share via