100 คำศัพท์สำหรับ TOEIC

100 คำศัพท์สำหรับ TOEIC

การสอบ TOEIC นั้น เรียกได้ว่าเป็นการสอบที่เบิกทางในอนาคตให้กับใครหลายๆ คนก็ว่าได้ แต่อย่างที่รู้กันว่า การจะเตรียมตัวสอบนั้น นอกเหนือจากการฝึกฝน อ่านหนังสือแล้ว การจดจำคำศัพท์ TOEIC ก็สำคัญ เผลอๆ อาจจะช่วยให้คุณผ่านข้อสอบฉลุยเลยก็ได้! 

ว่าแต่จะมีคำศัพท์ TOEIC อะไรที่น่าจำบ้าง เราลิสต์มาให้คุณแล้ว ตาม วอลล์สตรีทอิงลิช กันมาเลย! 

 

achievement   = ความสำเร็จ  

ตัวอย่างประโยค : List all of your previous achievements on your resume.

alternative  = ทางเลือก, ตัวเลือก 

ตัวอย่างประโยค : Carob is sometimes used in sweet foods as a healthier alternative to chocolate.

applicable =  ใช้ได้, เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : The new qualifications are applicable to all European countries.

applicant =  ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยค : All applicants are required to submit their resumes.

apprehensive =  ประหม่า,กังวล

ตัวอย่างประโยค : Many people feel apprehensive before an important job interview.

approximate =  ราวๆ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค : The price quoted by the movers is only an approximate cost and is subject to change.

associate =  มีความสัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค : Two of the applicants were associated with a competitor.

beneficial = เป็นประโยชน์, เป็นผลดี

ตัวอย่างประโยค : The organization’s work is beneficial to the community.

career = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Jacobson started his banking career in 1990.

collaborate = ร่วมมือ, ทำร่วมกัน

ตัวอย่างประโยค : Two writers collaborated on the script for the film.

 

 

คำศัพท์ Toeic

complimentary =  ที่ให้ฟรี

ตัวอย่างประโยค : There was a complimentary bottle of champagne in the hotel room.

comply =  เชื่อฟัง, ยอมทำตาม

ตัวอย่างประโยค : The inspector will ensure that all newly constructed buildings comply with applicable codes and regulations.

comprehensible = เข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างประโยค : The procedure must be clear and comprehensible to all staff.

comprehensive = ครอบคลุม

ตัวอย่างประโยค : We offer our customers a comprehensive range of financial products.

concerned = กังวล

ตัวอย่างประโยค : Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts.

conduct = จัดการ, ควบคุม

ตัวอย่างประโยค : We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.

confidential = เป็นความลับ

ตัวอย่างประโยค : The company will treat all candidates’ information as confidential.

consecutive = ต่อเนื่องตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : The Harley Company achieved high sales growth for the third consecutive year.

consequence = ผลที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค : Profits grew as a consequence of increased business.

considerably = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : A market analysis shows that sales of sports utility vehicles have decreased considerably over the past twelve months.

 

 

การสอบ คำศัพท์ Toeic

consultant = ที่ปรึกษา

ตัวอย่างประโยค : Rosalind is currently working as a financial consultant in New York.

convince = โน้มน้าว, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe.

correspondence = จดหมาย, หนังสือข่าว

ตัวอย่างประโยค : Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.

criteria = เกณฑ์, เงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค : Does your experience meet the criteria for the job?

crucial = สำคัญ, จำเป็น

ตัวอย่างประโยค : Her work has been crucial to the project’s success.

demonstrate = อธิบาย, แสดงให้เห็น

ตัวอย่างประโยค : Sales figures demonstrate that the advertising campaign was successful.

distinct = แตกต่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยค : The European Union is made up of 15 nations with distinct cultural, linguistic and economic roots.

distraction = สิ่งรบกวน

ตัวอย่างประโยค : The new workstation dividers help prevent unnecessary distractions and ensure that bank tellers stay focused.

disturb = รบกวน

ตัวอย่างประโยค : Please go on with what you’re doing and don’t let us disturb you.

donation = การบริจาค

ตัวอย่างประโยค : The library is accepting donationsof children’s books.

 

 

คำศัพท์ Toeic

dramatically = อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค : Interest rates climbed dramatically.

drastically = อย่างฮวบฮาบ

ตัวอย่างประโยค : Fines for breaking rules have been drastically increased.

drawback = ข้อเสีย, ข้อด้อย

ตัวอย่างประโยค : The main drawback to these products is that they tend to be too salty.

eligible = มีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : The part-time workers are also eligible for paid holidays.

employment = การจ้างงาน

ตัวอย่างประโยค : The company announced employment opportunities in personnel department.

entitle = มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ

ตัวอย่างประโยค : Executives are entitled to additional benefits.

especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Art books are expensive to produce, especially if they contain colour illustrations.

estimate = ค่าประมาณ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค :Their estimate of the cost of the project was inaccurate.

excel = ทำได้ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค : Rick has always excelled at foreign languages.

exclude = ไม่รวม, แยกออก

ตัวอย่างประโยค :At this stage we cannot entirely exclude the possibility of staff cuts.

 

 

คำศัพท์ Toeic

 

fluctuate = ผันผวน

ตัวอย่างประโยค :The state’s income from sales taxes fluctuates with the economy.

fluency = ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค :One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.

fluently = อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน

ตัวอย่างประโยค : There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.

formerly = ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน

ตัวอย่างประโยค : This elegant hotel was formerly a castle.

generally = โดยทั่วไป, โดยส่วนมาก

ตัวอย่างประโยค : The quality of the food here is generally good.

greatly = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : This software is easy to learn and greatly increases employee productivity.

highly = อย่างมาก, อย่างสูง

ตัวอย่างประโยค : Mr. Parker’s experience makes him highly qualified for the job.

identify = ระบุ

ตัวอย่างประโยค : Staff members wear uniforms so that they are easy for customer to identify.

immediately = ทันทีทันใด

ตัวอย่างประโยค : Knowing the case was urgent, I replied to her lawyer’s email immediately.

inexperienced = ขาดประสบการณ์

ตัวอย่างประโยค : Inexperienced managers often have problems with their staff.

 

inspection = การตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค : The facility inspection should be conducted at least once a month.

insufficient = ไม่เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : His salary was insufficient for him.

introductory = ขั้นต้น, เบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : The introductory course on coaching is taught by Lee Wallis of the Peyton Soccer Club.

lengthy = ยืดยาว

ตัวอย่างประโยค : Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.

necessity = ความจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : He emphasized the necessity for good planning and management.

observe = สังเกต

ตัวอย่างประโยค : Security guards are able to observe the car park using CCTV.

official = เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค : The official opening of the institute was in May.

opening = ตำแหน่งงานว่าง

ตัวอย่างประโยค : There are several job openings at the restaurant right now.

overseas = ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค : The company has been successful in penetrating overseas markets this year.

oversee = ตรวจสอบ, ดูแล

ตัวอย่างประโยค : Mr. Fritz will oversee the office relocation process.

partially = บางส่วน

ตัวอย่างประโยค : The advertising campaign was only partially successful.

participation = การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

ตัวอย่างประโยค : Full participation by all members is compulsory.

permit = อนุญาต

ตัวอย่างประโยค : Smoking is only permitted in the public lounge.

persuade = ชักชวน, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Clever salesmanship can persuade you to buy things you don’t really want.

pertaining to = เกี่ยวข้องกับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations pertaining to high-tech industries are being discussed.

plentiful = มากมาย, อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค : Opportunities for teaching abroad are plentiful.

potential = เป็นไปได้, มีศักยภาพ

ตัวอย่างประโยค : Potential earnings from the trade deal could reach billions of dollars.

precisely = อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง

ตัวอย่างประโยค : We arrived at the hotel at precisely10:30.

preliminary = ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : Jackson is peforming well in the preliminary stages of the competition.

primarily = แรกเริ่ม, เป็นหลัก

ตัวอย่างประโยค : The advertisement is aimed primarily at children.

 

 

คำศัพท์ Toeic

productive = มีประสิทธิภาพ, ที่เกิดผล

ตัวอย่างประโยค : Team work at its best results in a synergy that can be very productive.

profession = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Some students enter other professions such as arts administration.

proficiency = ความเชี่ยวชำนาญ

ตัวอย่างประโยค : Overseas workers need proof of proficiency in a second language.

prominent = โดดเด่น, มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค : The shop front occupies a very prominent position on the main street.

prospective = ที่คาดหวังไว้

ตัวอย่างประโยค : Prospective employees were asked to come in for a second interview.

qualified = มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : People with master’s degrees are qualified for the research position.

regulation = กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations regarding lunch breaks were established.

reimbursement = การชำระเงินคืน

ตัวอย่างประโยค : This form is used to request reimbursements to students for travel and entertainment expense incurred for College business.

reluctant = ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด

ตัวอย่างประโยค : Stores have cut prices to attract reluctant shoppers.

remarkable = ไม่ธรรมดา, โดดเด่น

ตัวอย่างประโยค : Among her many remarkable achievements, Dr. Smith wrote sixteen books and served as editor for three major journals.

 

 

ข้อสอบ Toeic

renewable = เกิดขึ้นใหม่ได้, ทดแทน

ตัวอย่างประโยค : The report describes the environmental impact on lakes and rivers of using renewable energy sources.

renovate = ปรับปรุง, ซ่อมแซม

ตัวอย่างประโยค : We decided to buy an old house and renovate it ourselves.

requirement = สิ่งจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : A driver’s license is a requirement of this position.

respectively = ตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : In terms of population, California and New York rank first and second respectively.

significantly = อย่างสำคัญ, อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : Methods used by younger teachers differ significantly from those used by older ones.

specialize = เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Most of the programmers specialized in software design in college.

specific = เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยค : Could you be more specific about what you’re looking for?

substantia = มาก, สำคัญ

ตัวอย่างประโยค : The first draft of his novel needed a substantial amount of rewriting.

substitute = ตัวแทน, สิ่งแทน

ตัวอย่างประโยค : Corn syrup is used as a substitute forsugar in many food products.

sufficient = เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.

 

talented =  มีความสามารถ, มีพรสวรรค์

ตัวอย่างประโยค : The Brazilian team includes some highly talented young players.

tentatively =  อย่างคร่าวๆ

ตัวอย่างประโยค : The switch to the specialized database is tentatively scheduled for June 15, but it may need to be postponed.

terminate =  สิ้นสุด, ยุติ

ตัวอย่างประโยค : The train from Paris terminates at St Pancras International.

thoroughly =  อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ

ตัวอย่างประโยค : Eating only thoroughly cooked foods will reduce your risk of illness.

throughout =  ตลอดทั้ง

ตัวอย่างประโยค : The software was designed to update the data continuously throughout the day.

undertake =  รับผิดชอบ, รับภาระ

ตัวอย่างประโยค : She had to undertake the task on short notice.

upcoming =  กำลังมาถึง

ตัวอย่างประโยค : A reporter spoke to a candidate for the upcoming election.

valid =  มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้

ตัวอย่างประโยค : The tourist visa is valid for three months.

versatile =  อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง

ตัวอย่างประโยค : The potato is an extremely versatile vegetable.

workforce =  แรงงาน, คนทำงาน

ตัวอย่างประโยค : Women now represent almost 50% of the workforce.

 

ไม่ใช่แค่ใช้ในการสอบ TOEIC เท่านั้น แต่คำศัพท์เหล่านี้ยังพบได้บ่อยมากๆ ในชีวิตประจำวัน ในหนัง เกม ซีรี่ส์ต่างประเทศ หรือใช้กับการสอบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เรียกว่าจำกันไว้ก็ไม่เสียหาย บอกเลยว่ามีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยนะ

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap