คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia)

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia) ประดับพระบารมีมหากษัตริย์ไทย เป็นเครื่องหมายที่แสดง ความเป็นพระราชา

โดย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ หรือเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์นั้น เป็นเครื่องทรง 5 อย่างของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า “พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นๆ ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพ่ออยู่หัว” ตรงตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงเก่า

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ จะมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในโอกาสอันเป็นมงคล ทาง Wall Street English เลยขอนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องราชกกุธภัณฑ์กันค่ะ

 

พระมหาพิชัยมงกุฎ หรือ The Great Crown of Victory or “Phra Maha Phichai Mongkut

พระมหาพิชัยมงกุฎ หรือ The Great Crown of Victory or “Phra Maha Phichai Mongkut” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้น สมัยโบราณถือว่า มงกุฎมีค่าสำคัญเท่ากับราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ และพระมหา เศวตฉัตรเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยติดต่อกับประเทศในทวีปยุโรปมากขึ้น จึงนิยมตามราชสำนักยุโรปที่ถือว่าภาวะแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่เวลาได้สวมมงกุฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเชิญทูตานุทูตในประเทศไทยร่วมในพระราชพิธีและทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาทรงสวม แต่นั้นมาก็ถือว่าพระมหาพิชัยมงกุฎเป็น สิ่งสำคัญในบรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระมหากษัตริย์จะ ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

The crown was made by the royal command of King Rama I. Previous days, the crown was considered the next most important item in the whole set of Royal Regalia, following the Nine-tiered Umbrella in importance. But later, when Siam had more contact with European countries and reviewed their royal procedures, Siam changed the status of the crown. In Europe, the status of Kingship is bestowed when the King puts on the crown. Therefore, when King Rama IV was coronated and presented with the crown, His Majesty placed the crown upon his head and gave an audience to the foreign diplomatic corps while wearing it. From then on, the Great Crown of Victory was reconsidered as the most important article of all the Royal Regalia and every King will wear this crown in the Royal Coronation Ceremony.

 

 

พระแสงขรรค์ชัยศรี หรือ The Sword of Victory or “Phra Saeng Khan Chai Sri”

พระแสงขรรค์ชัยศรี หรือ The Sword of Victory or “Phra Saeng Khan Chai Sri” เป็นพระแสงที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(แบน) ให้ข้าราชการจากเมืองพระตะบอง นำมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ทำด้ามและฝักขึ้นด้วยทองลงยาประดับมณีใช้เป็น เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ พระแสงขรรค์ชัยศรีนี้เฉพาะส่วนที่เป็นองค์พระขรรค์ยาว ๖๔.๕ เซนติเมตร ประกอบด้ามแล้วยาว ๘๙.๘ เซนติเมตร หนัก ๑.๓ กิโลกรัม สวมฝักแล้วยาว ๑๐๑ เซนติเมตร หนัก ๑.๙ กิโลกรัม

This sword was presented to His Majesty King Buddha Yod Fa Chulalok (Rama I) from Chao Phraya Abhai Bhubes (Ban) brought by an official sent from Battambang in 1784. His Majesty King Rama I ordered a cover to be made for it. The hilt and sheath were ornamented in gold enamel and precious gems. It became part of the Royal Regalia in the Royal Coronation Ceremony of 1785. The length of the blade itself is 64.5 centimeters, and 89.8 centimeters when it includes the hilt. It weighs 1.3 kilograms. When enclosed with the sheath, it is 101 centimeters in length and weighs 1.9 kilograms.

 

 

ธารพระกรชัยพฤกษ์ หรือ The Royal Scepter or “Than Phra Kon”

ธารพระกรชัยพฤกษ์ หรือ The Royal Scepter or “Than Phra Kon” ของเดิมสร้างขึ้นมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างธารพระกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งด้วยทองคำ ภายใน มี พระแสงเสน่า ยอดมีรูปเทวดา จึงเรียกว่า ธารพระกรเทวรูป มีลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็น ธาร พระกรจึงทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์ครั้นถึงรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำธาร พระกรชัยพฤกษ์ออกใช้อีก ยกเลิกธารพระกรเทวรูป เพราะทรงพอพระราชหฤทัยในของเก่าๆ จึงคงใช้ธารพระกรชัยพฤกษ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลต่อมา

The original scepter was made during the reign of His Majesty King Buddha Yod Fa Chulalok (Rama I). In the reign of His Majesty King Mongkut (Rama IV), His Majesty ordered a new scepter to be made of pure gold. The staff was designed to hide a sword within and it had the figure of a deity on its finial. The scepter was called “Phra Saeng Sanao,” and also called “Than Phra Kon Thewarup” or “The Royal Staff with a Deity.” This scepter is more a sword than royal staff, and His Majesty preferred using this new scepter than the old one. However, His Majesty King Vajiravudh (Rama VI), due to his royal admiration of heritage objects, brought back the original scepter for use again in the Royal Coronation Ceremony, and, the “Than Phra Kon Thewarup” was not included in the ceremony of that period.

 

วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี) หรือ The Royal Fan and Fly Whisk or “Walawichani

สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลักษณะเป็น พัดใบตาล ที่ใบตาลปิดทองทั้ง ๒ ด้าน ขอบขลิบทองคำ ด้ามทำด้วยทองลงยา เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า ตามพระบาลีที่เรียกว่า “วาลวิชนี” ไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล ควรจะเป็นเครื่องโบกปัดที่ทำด้วยขนจามรีเพราะวาลแปลว่า ขนโคชนิดหนึ่ง ตรงกับที่ไทย เรียกจามรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างแส้ขนจามรีขึ้นเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภายหลังใช้ ขนหางช้างเผือก เรียกว่า พระแส้หางช้างเผือก แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลของเดิมได้ จึงโปรด ให้ใช้พัดตาลและพระแส้จามรีควบคู่กัน โดยเรียกว่า “วาลวิชนี”

The “Walawichani” made in the reign of His Majesty King Buddha Yod Fa Chulalok (Rama I) was the form of a fan made of a palm leaf, and was so-called a palm-leaf fan. The rim of the fan was trimmed with gold and the rod was made of enameled gold. Originally it was called “Phatchani Fak Makham” or the “Fan in the shape of a tamarind-pod.” The meaning of its name was reconsidered by His Majesty King Mongkut (Rama IV) who recognized that for the name “Walawichani,” taken from the Pali language, use of a palm leaf fan may not be the correct interpretation. It referred more to a whisk-like item, made from the hair of a yak, as the word “Wala” meant the hair of one type of a cow, an animal that Thais called “Chammari.” Hence, His Majesty King Rama IV ordered a fly whisk to be made with the hair of a yak and to be included in the Royal Regalia. In a later period, yak hair was replaced with the hair from the white elephant’s tail, and the name was changed to the White Elephant Fly Whisk. But as it would be deemed inappropriate not to use the original royal Palm-Leaf Fan, His Majesty ordered the use of both the Palm-Leaf Fan and the “Chammari Fly Whisk,” and together had them called the “Walawichani.”

 

ฉลองพระบาทเชิงงอน หรือ The Royal Slippers or “Chalong Phrabat Choeng Ngon

ฉลองพระบาทเชิงงอน หรือ The Royal Slippers or “Chalong Phrabat Choeng Ngon” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นเครื่อง ราชกกุธภัณฑ์ตามแบบอินเดียโบราณ ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชร ในการพระราชพิธี บรม ราชาภิเษก ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้สวมถวาย

King Rama I ordered the making of a pair of gold slippers as a part of the Royal Regalia, following an ancient Indian belief. They were made of colorful enameled gold and inlaid with diamonds. In the Royal Coronation Ceremony, they are offered by the Chief Brahmin who puts them directly onto the feet of the King.

ลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ครั้ง ที่วอลล์สตรีท อิงลิช สาขาใกล้บ้านคุณ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัดRelated posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap