คอร์สออนไลน์หลักสูตรพิเศษ – ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ

 • ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เน้นการสื่อสารและการสนทนา
 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษตามระดับภาษาปัจจุบันของผู้เรียน
 • พัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับคู่สนทนา
 • มุ่งเน้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจและการทํางาน
 • สนุกสนานกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยภาษาอังกฤษ
 • จํานวนผู้เรียนสูงสุด 8 คน/กลุ่ม

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (S) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1 - 16 คน

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (S) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1 – 16 คน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (S) ที่ต้องการให้บุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนผู้เรียน เพราะตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปก็สามารถเรียนได้

6 ชั่วโมง (6 หัวข้อ) 12 ชั่วโมง (12 หัวข้อ) 18 ชั่วโมง (18 หัวข้อ)
ระดับ 3 – 5
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
21,000 บาท/กลุ่ม
N/A N/A
ระดับ 6 – 9
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
21,000 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
42,000 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
 13. Customer Service
 14. Getting around Town
 15. Making and Responding to Invitations
 16. Asking for Help
 17. Talking about the Past
 18. Talking about Free Time
63,000 บาท/กลุ่ม
ระดับ 10+
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
21,000 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
42,000 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
 13. Using Persuasion
 14. Planning a Trip
 15. Talking about Past Times
 16. Talking about Food and Dining Out
 17. Giving Advice
 18. Telephoning
63,000 บาท/กลุ่ม

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดกลาง (M) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 17 - 40 คน

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดกลาง (M) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 17 – 40 คน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรขนาดกลาง (M) เหมาะกับองค์กรที่ต้องการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เป็นลักษณะ Workshop ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นในการอบรม

6 ชั่วโมง (6 หัวข้อ) 12 ชั่วโมง (12 หัวข้อ) 18 ชั่วโมง (18 หัวข้อ)
ระดับ 3 – 5
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
19,800 บาท/กลุ่ม
N/A N/A
ระดับ 6 – 9
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
19,800 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
39,600 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
 13. Customer Service
 14. Getting around Town
 15. Making and Responding to Invitations
 16. Asking for Help
 17. Talking about the Past
 18. Talking about Free Time
59,400 บาท/กลุ่ม
ระดับ 10+
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
19,800 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
39,600 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
 13. Using Persuasion
 14. Planning a Trip
 15. Talking about Past Times
 16. Talking about Food and Dining Out
 17. Giving Advice
 18. Telephoning
59,400 บาท/กลุ่ม

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (L) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 41 คนขึ้นไป

คอร์สสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 41 คนขึ้นไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Large) เหมาะกับองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมาก และมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ให้บุคลากรได้ใช้พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านการสื่อสารจริง ๆ กับอาจารย์เจ้าของภาษาของ Wall Street English

6 ชั่วโมง (6 หัวข้อ) 12 ชั่วโมง (12 หัวข้อ) 18 ชั่วโมง (18 หัวข้อ)
ระดับ 3 – 5
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
18,000 บาท/กลุ่ม
N/A N/A
ระดับ 6 – 9
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
18,000 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
36,000 บาท/กลุ่ม
 1. Exchanging Information
 2. Sharing Opinions
 3. Giving Advice
 4. Agreeing and Disagreeing
 5. Making Small Talk
 6. Being a Good Listener
 7. Making Conversation
 8. Saying No
 9. Making Requests
 10. Working Day
 11. Making Plans for the Future
 12. Talking about the Future
 13. Customer Service
 14. Getting around Town
 15. Making and Responding to Invitations
 16. Asking for Help
 17. Talking about the Past
 18. Talking about Free Time
54,000 บาท/กลุ่ม
ระดับ 10+
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
18,000 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
36,000 บาท/กลุ่ม
 1. Paying Compliments
 2. Presenting your Company
 3. Transport
 4. Making Suggestions
 5. Dealing with Problems
 6. Showing Appreciations
 7. New Ideas and Innovation
 8. Making and Responding to Complaints
 9. Talking about Work Abilities and Performance
 10. Discussing Ideas
 11. Making Conversation
 12. Making a Difference
 13. Using Persuasion
 14. Planning a Trip
 15. Talking about Past Times
 16. Talking about Food and Dining Out
 17. Giving Advice
 18. Telephoning
54,000 บาท/กลุ่ม

สนใจเข้าร่วมหลักสูตรหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร: โทร. 02 660 3050

Copy link
Powered by Social Snap