ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับนักเรียน)

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนักเรียน ของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) นักเรียนได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้  หมายถึง  ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถระบุตัวตนได้

บริษัท” หมายถึง บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ” หมายถึง

(1) บริษัทที่บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(2) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด และ/หรือ

(3) บริษัทที่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

“นักเรียน” หมายถึง นักเรียน รวมถึงนักเรียนซึ่งเป็นผู้เยาว์ นักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ นักเรียนซึ่งองค์กรต่างๆ ส่งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทที่กำลังศึกษาในทุกหลักสูตรของบริษัท และศิษย์เก่า

“ศิษย์เก่า” หมายถึง นักเรียน รวมถึงนักเรียนซึ่งเป็นผู้เยาว์ นักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ นักเรียนซึ่งองค์กรต่างๆ ส่งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทที่เคยศึกษาในทุกหลักสูตรของบริษัทไม่ว่าจะศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม

“ผู้เยาว์” หมายถึง บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การบรรลุนิติภาวะหรือการพ้นจากภาวะผู้เยาว์มีได้ 2 กรณี คือ (1) อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (2) อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ได้ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย

“ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายถึง บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทนผู้เยาว์ หรือหมายถึงบุคคลซึ่งต้องให้คำอนุญาตหรือความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในอันที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่

1) ผู้ใช้อำนาจปกครอง หมายถึง บิดามารดา

2) ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลอื่นนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล

2. การขอความยินยอม

ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาลก่อนที่ท่านจะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฉบับนี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลนักเรียน

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อ – นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • อายุ
 • บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Google Instagram Twitter และ LINE บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ของบริษัทสำหรับการเรียนการสอน IP Address และข้อมูลคุกกี้ (Cookie)
 • รูปถ่าย
 • ข้อมูลสุขภาพ หรือความพิการ
 • สัญชาติ เชื้อชาติ
 • ศาสนา
 • เพศ
 • สถานภาพการสมรส
 • ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภูมิลำเนา
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • อีเมล
 • ทะเบียนรถยนต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
 • ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา ตลอดจนหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน
 • วุฒิการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา ผลการศึกษา ผลการสอบวัดระดับภาษา ประวัติการเข้าเรียน และประวัติหรือพฤติกรรมของท่านที่บริษัทบันทึกเอาไว้ก่อน ระหว่าง หรือหลังจากศึกษาที่จำเป็น
 • อาชีพ สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม รายได้ของผู้แทนโดยชอบธรรม และบุคคลที่ติดต่อได้
 • ข้อมูลทางการเงิน รายได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน
 • ข้อมูลบันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ในสถานที่ทำการและสถานที่ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ ได้รับหรือเปิดเผยระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารกับท่าน ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังจากที่ท่านจบหลักสูตร รวมถึงขณะที่ท่านทำงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมของศิษย์เก่า หรือกลุ่มกิจกรรมใดๆ ของบริษัท หรือเมื่อท่านได้ร่วมงานใดๆ ของบริษัท ให้ความช่วยเหลือบริษัท หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควรว่ามีความสำคัญและความจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อนหรือขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

3.4 บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก

ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ (Facebook, Instagram, Twitter) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Google และ LINE รวมถึงอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ IP Address ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทอาจได้รับจากองค์กรต่างๆ สถาบันการเงิน ตัวแทน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการแจ้งเหตุ การแจ้งเตือน หรือการร้องเรียนจากนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของบริษัท บริษัทได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท บริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทจัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท

4. ข้อมูลที่บริษัทประมวลผล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ในการให้บริการ การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 5.

บริษัทใช้ขั้นตอนการตัดสินใจอัตโนมัติที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาหรืออื่นๆ ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

5. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อจัดส่ง นำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่ท่านสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
 • เพื่อพิจารณาเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ และการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของบริษัท
 • เพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อเตรียมพร้อมให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 • เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัท
 • เพื่อพิจารณา ประมวลผล ทดสอบ หรือวิเคราะห์ ความสนใจของท่านเพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของบริษัทให้ตอบสนองกับความสนใจและความต้องการของท่านอย่างสูงสุด
 • เพื่อฝึกอบรม ควบคุม หรือรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรือการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ กับท่าน
 • เพื่อจัดการ แก้ปัญหา ซักถาม และวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
 • เพื่อจัดการ ตอบคำถาม หรือตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้องเรียนการใช้บริการ หรือการแสดงความคิดเห็นจากท่าน
 • เพื่อชี้แจง บอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท
 • เพื่อตรวจสอบ ปกป้อง หรือป้องกัน การกระทำใดอันไม่ถูกต้อง การละเมิด การประพฤติผิด หรือการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขอื่นใดของบริษัท
 • เพื่อส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
 • เพื่อประสานงานเพื่อจัดงาน เช่น การประชุมสัมมนา การจัดงานฝึกสัมมนาต่างๆ และอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
 • เพื่อจัดการออกใบแจ้งหนี้ การเก็บหนี้ การคืนเงินและการรับชำระเงิน
 • เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องและให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในอนาคต และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในภายภาคหน้า
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท หากปรากฎว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการแก่ท่านอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาต่อไปได้

บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง (1) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมูลทางชีวภาพ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ไม่ว่า (1) เพราะบริษัทได้รับความยินยอมของท่านที่จะดำเนินการดังกล่าวหรือ (2) เพราะบริษัทต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (3) เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม บริษัทยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่บริษัทยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้ในการทำการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้ง บริษัทอาจใช้ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของบริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่บริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆ ที่กระทำในนามบริษัท จะเป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น และบริษัทตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่บริษัทเป็น หน่วยงานราชการที่ควบคุมในเรื่อง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการกิจกรรมร่วมกัน การเดินทาง การจัดงานร่วมกัน การเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจัย

นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจการของบริษัท เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือประกาศที่บริษัทจะกำหนดเป็นกรณีๆ ไป

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอำนาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการการเรียนการสอน หรือตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัท ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

9. สิทธิของท่าน

ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้บริษัทส่งโดยตรง
 • สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจำกัด ขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้
 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบับนี้ และการพิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คำวินิจฉัยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอใช้สิทธิของท่านถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัท ลบ ทำลาย จำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้

10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 9. หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ เลขที่ 2445/20,22 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร 1211
อีเมล dpo@wallstreetenglish.in.th

11. การเพิกถอนความยินยอม

หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใด บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wallstreetenglish.in.th ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์ และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็นประจำ