Archive for Tag: การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

จะใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง

คำว่า “ไม่เป็นไร” เป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามแต่ถานะการณ์ บางครั้งเราสามารถใช้ในการตอบรับคำขอบคุณ และบางครั้งเราใช้เพื่อยืนยันกับผู้พูดว่าตนสบายดี ไม่มีอะไรให้กังวล เพื่อให้ผู้ฟังสบายใจ

Read More