Archive for Tag: คำกริยา

วิธีการเรียนเรื่องคำกริยา Regular และ Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษ

เพื่อบอกเวลาในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง คุณควรรู้รูปอดีตของคำกริยา คำกริยาทุกคำจะมีรูปร่างหน้าตาดั้งเดิมที่เราเรียกว่า ‘infinitive’

Read More