Archive for Tag: สั่งอาหารภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับสั่งอาหาร

การสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้นะ ใครที่ยังงงๆ เข้าร้านอาหารแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาทางนี้เลย

Read More