Archive for Tag: Prepositions บอกเวลา

Prepositions บอกเวลาภาษาอังกฤษ

Prepositions หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยว่าคำบุพบท เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนามหรือคำสรรพนามเข้าด้วยกัน หรือเพื่อใช้เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของประโยค

Read More